Giấy yêu cầu giám định
Giám định gồm giám định sản phẩm, hàng hóa và Giám định quá trình.
Tải mẫu QF 01 Giay Yeu Cau Giam dinh - Tham dinh.doc 

Liên hệ: Mr Lê Nhật Thành - Phụ trách Phòng Giám định 
Email: ThanhLN@quacert.gov.vn
Mobile: +84 0913300145